4820
 

Quản trị đa ngôn ngữ trong PixelCMS sẽ được chia thành 2 loại:
  • Ngôn ngữ song song: là dạng bài viết có các bài tương đương ở mỗi ngôn ngữ, khi nhập liệu bạn sẽ nhập song song nội dung ở các ngôn ngữ này. Ở giao diện phía ngoài, khi người có thể chuyển đổi ngôn ngữ đến ngay bài viết tương đương, vd: đang xem bài giới thiệu, bấm cờ chuyển ngôn ngữ sẽ chuyển sang bài About Us.
  • Ngôn ngữ độc lập: là dạng bài viết độc lập ở các ngôn ngữ, mỗi ngôn ngữ sẽ có 1 danh sách bài riêng, phù hợp với loại nội dung như tin tức, vì ta sẽ không có thời gian để dịch thuật từng tin.

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 091-217-3769